Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez
MIROKO-PLAST SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 89-115 Mrocza, e-mail: biuro@miroko-plast.pl, tel. +48 789 227 580, KRS: 0000548061. Niniejsze OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży towarów i usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy MIROKO-PLAST SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 89-115 Mrocza, e-mail: biuro@miroko-plast.pl, tel. +48 789 227 580, KRS: 0000548061 a Kupującym.
  2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.
  3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji kupującego jako załącznik do wiadomości e-mail, powiązanej z ofertą, ponadto dostępne są na stronie internetowej pod adresem miroko-plast.pl/ows/. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MIROKO-PLAST SP. Z O.O. przyjęcie Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
  4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez MIROKO-PLAST SP. Z O.O.
 2. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

  1. Oferta MIROKO-PLAST SP. Z O.O. stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez MIROKO-PLAST SP. Z O.O. oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.
  2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże MIROKO-PLAST SP. Z O.O., a brak jej odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  3. Zamówienie powinno zawierać nazwę produktu lub usługi, ilość zamawianego towaru i dane identyfikacyjne firmy.
  4. Terminy realizacji towarów i usług oraz zamówień według specyfikacji Kupującego podlegają ustaleniom indywidualnym.
  5. W przypadku składania zamówienia telefonicznie wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu MIROKO-PLAST SP. Z O.O., które należy potwierdzić, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
  6. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy: wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP.
  7. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w żaden inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.
  8. MIROKO-PLAST SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówionych produktów lub usług wynikających z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności MIROKO-PLAST SP. Z O.O. zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.
 3. Ceny i warunki płatności

  1. Należność za zakupiony towar lub usługę może być uregulowana:
   • przelewem, według warunków ustalonych z MIROKO-PLAST SP. Z O.O.;
   • gotówką.
  1. Płatność za zakupione przez Kupującego produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.
  2. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
  3. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD lub innych) w Narodowym Baku Polskim według średniego kursu sprzedaży w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.
  4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto MIROKO-PLAST SP. Z O.O.
  5. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, MIROKO-PLAST SP. Z O.O. ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez Kupującego, zalegającego z płatnościami oraz zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłek gotowego towaru do Kupującego.
  6. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.
 1. Warunki dostawy, transport

  1. Dostawy realizowane są transportem własnym MIROKO-PLAST SP. Z O.O. lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź transportowej współpracującej z MIROKO-PLAST SP. Z O.O. na koszt Kupującego. Na życzenie Kupującego dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych. Towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odbioru towaru przez firmę kurierską wskazaną przez Kupującego – niezbędne dokumenty przewozowe powinny być dostarczone w momencie składania zamówienia. W przypadku zamówienia towarów terminy podlegają indywidualnym ustaleniom.
  2. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.
  3. Koszt przesyłki dostarczanej do Kupującego będą indywidualnie wyliczane.
  4. Firma MIROKO-PLAST SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
 2. Zwroty towaru

  1. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez MIROKO-PLAST SP. Z O.O. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.
  2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.
  3. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.
  4. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.
 3. Gwarancja

  1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez MIROKO-PLAST SP. Z O.O. produktów w ciągu trzech dni od daty ich odbioru lub niezwłocznie po odebraniu towaru. Pod pojęciem wyżej wymienionej kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia „gołym” okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w rozdziale 7, w zakresie dotyczącym wyżej wspominej kontroli ilościowo-jakościowej.
  2. MIROKO-PLAST SP. Z O.O. gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
  3. Odpowiedzialność MIROKO-PLAST SP. Z O.O. z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym zakresie należy do MIROKO-PLAST SP. Z O.O. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
  4. Własność wadliwych wymienionych produktów przysługuje firmie MIROKO-PLAST SP. Z O.O.
  5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.
  6. Odpowiedzialność MIROKO-PLAST SP. Z O.O. z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
  7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
   • niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania;
   • nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie;
   • działania czynników zewnętrznych, na które MIROKO-PLAST SP. Z O.O. nie ma wpływu.
  1. Odpowiedzialność MIROKO-PLAST SP. Z O.O. nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
  2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające nazwę produktu, opis wady oraz podanie numeru faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji reklamowanego towaru.
  2. Zareklamowany towar należy przesłać do MIROKO-PLAST SP. Z O.O. w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
  3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone towary. MIROKO-PLAST SP. Z O.O. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
  4. MIROKO-PLAST SP. Z O.O. pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawie lub wymianie.
  5. MIROKO-PLAST SP. Z O.O. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. 
  6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest drogą elektroniczną lub listownie.
  7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt MIROKO-PLAST SP. Z O.O. we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.
  8. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: miroko-plast.pl
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez MIROKO-PLAST SP. Z O.O. za miesięcznym uprzedzeniem.
  3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
  4. Wszelkie odstępstwa Ogólnych Warunków Sprzedaży zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody MIROKO-PLAST SP. Z O.O. 
  5. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. Ewentualne spory, których stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby MIROKO-PLAST SP. Z O.O.